Квалитет

6

6

ПРЕГЛЕД НА КВАЛИТЕТ

Контрола

Процесите на производство се контролираат со упатства за инспекција, поддржани од достапноста на целата соодветна опрема за мерење и тестирање, прво во процес и последните контроли на верификација.

КПИ

Индикаторите за клучните квалитети за квалитет (KPI) се следат редовно и се ревидираат за да се утврди можното подобрување.

Тим

Континуираното подобрување во сите аспекти на ефикасноста е водено од прегледот на успешноста; Ова се постигнува преку склопување на мали мултидисциплинирани групи за да се поттикне комуникацијата и тимската работа.

Ивотна средина

Инфраструктурата на JJDs обезбедува средина каде што се добива контрола на квалитетот од обука на вработените до мотивација преку проверки на сообразност.

Производство

Со цел да се понуди флексибилен и кооперативен пристап кон барањата на клиентите, целото производство е закажано со систем што овозможува дискусија за време на работата што е во тек. Производот се идентификува со електронско внесување во секоја фаза од процесот, системот потоа генерира картичка за патување по завршувањето, обезбедувајќи целосна патека за процеси.

СЕРТИФИКАТИ